Besedilo pravilnika vsebuje praktične določbe za izvajanje 5. do 9. člena Statuta Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije (v nadaljevanju: združenje).

I. UVODNA DOLOČBA

Ta pravilnik določa vrste članov združenja, ureja postopek in način sprejema članov v združenje, pogoje za sprejem ter druga vprašanja v zvezi z navedenim.

1. člen
Vrste članov

V združenje se vključujejo redni, pridruženi, mladi, podporni in častni člani.

Redni član združenja je lahko vsak, ki se ukvarja s konferenčnim tolmačenjem ob spoštovanju kodeksa poklicne etike in poklicnih standardov.

Mladi član je lahko vsak posameznik, ki se izobražuje za konferenčnega tolmača.

Pridruženi člani so posamezniki, ki izpolnjujejo druge pogoje za članstvo, vendar se s konferenčnim tolmačenjem ukvarjajo manj kot 20 dni na leto.

Podporni člani so fizične ali pravne osebe, ki ne izpolnjujejo nujno pogojev za članstvo, vendar želijo prispevati k izpolnjevanju ciljev združenja oziroma k skupnim interesom stroke.

Občni zbor lahko podeli častno članstvo rednemu članu, pridruženemu ali podpornemu članu ali drugemu posamezniku, ki ima izjemne zasluge za uveljavitev in prepoznavnost združenja in konferenčnega tolmačenja.

II. POSTOPEK ZA SPREJEM

O prošnji za sprejem člana odloča upravni odbor na seji. Prošnjo je treba nasloviti na naslov, ki je določen kot uradni sedež združenja.

2. člen
Kandidati za redne člane

Prošnjo za sprejem med redne člane lahko na upravni odbor združenja naslovi kandidat, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

 • dokončana univerzitetna ali podiplomska izobrazba na področju konferenčnega tolmačenja,
 • se redno poklicno ukvarja s konferenčnim tolmačenjem ob spoštovanju kodeksa poklicne etike in delovnih pogojev,
 • ima najmanj 120 dni delovnih izkušenj na področju konferenčnega tolmačenja, in sicer vsaj 40 dni v vsaki jezikovni kombinaciji,
 • prošnjo kandidata morata podpreti vsaj dva sponzorja.

Prošnja vsebuje naslednje:

 • izpolnjen obrazec za sprejem,
 • življenjepis skupaj z dokazili o pridobljeni izobrazbi,
 • podroben opis izkušenj na področju konferenčnega tolmačenja ter
 • priporočilo vsaj dveh sponzorjev za kandidatovo celotno jezikovno kombinacijo.

3. člen
Sponzorji

Sponzor je lahko vsak redni član združenja, ki pokriva vsaj eno od kandidatovih jezikovnih kombinacij in ki je redni član združenja vsaj tri leta.

Sponzor s svojim podpisom jamči, da je v obdobju zadnjih dveh let sodeloval s kandidatom in poslušal njegovo tolmačenje. Sponzor mora navesti jezikovno kombinacijo ali jezikovne kombinacije, za katere velja njegovo priporočilo. S svojim podpisom zagotavlja, da ima po njegovi presoji kandidat zadostne poklicne izkušnje in da pri svojem delu spoštuje visoke standarde stroke in poslovnih običajev.

Vsi sodelujoči sponzorji skupaj morajo pokrivati celotno kandidatovo jezikovno kombinacijo.

4. člen
Kandidati za mlade člane

Prošnjo za sprejem med mlade člane lahko na upravni odbor združenja naslovi kandidat, ki se izobražuje za konferenčnega tolmača.

Kandidat na naslov združenja pošlje izpolnjen obrazec za sprejem, ki mu priloži življenjepis in potrdilo izobraževalne ustanove o vpisu v program izobraževanja.

5. člen
Kandidat za podpornega člana

Podporni člani so fizične ali pravne osebe, ki ne izpolnjujejo nujno pogojev za članstvo, vendar želijo prispevati k izpolnjevanju ciljev združenja oziroma k skupnim interesom stroke.

Kandidat na naslov združenja pošlje prošnjo za sprejem z navedbo razlogov.

6. člen
Obravnava prošnje za sprejem

O prošnji za sprejem odloča upravni odbor najkasneje v 120 dneh od prejema vloge. Prošnjo lahko odobri ali zavrne, v posebnih primerih, določenih v 8. členu, pa lahko organizira preizkus usposobljenosti.

7. člen
Odobritev prošnje za sprejem

Če kandidat izpolnjuje vse pogoje, navedene v 2. členu, upravni odbor sprejme sklep o vključitvi kandidata med redne člane združenja, oz. če izpolnjuje pogoje, navedene v 5. členu, med mlade člane združenja.

O tem pisno obvesti kandidata najkasneje v 10 dneh po sprejemu odločitve ter mu dostavi kopijo sklepa.

8. člen
Odobritev prošnje za sprejem v izjemnih pogojih

Kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena, se pa redno ukvarja s konferenčnim tolmačenjem ob spoštovanju kodeksa poklicne etike in delovnih pogojev, lahko na lastno pobudo ali na povabilo upravnega odbora opravlja preizkus usposobljenosti.

Upravni odbor lahko na podlagi predložene prošnje presodi, da kandidatu ni treba opravljati preizkusa usposobljenosti.

9. člen
Preizkus usposobljenosti

Upravni odbor pripravi preizkus, ki ga izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje upravni odbor, v kateri sodelujejo redni in pridruženi člani združenja z ustrezno jezikovno kombinacijo. Preizkus sestoji iz preverjanja konsekutivnega in simultanega tolmačenja. Kandidat opravlja preizkus iz vseh prijavljenih jezikovnih kombinacij.

V primeru deficitarnih jezikov se lahko v strokovno komisijo imenujejo tudi usposobljeni tolmači, ki niso člani združenja.

Po zaključenem preizkusu strokovna komisija predloži svoje pisno mnenje o uspešnosti izvedenih izpitov kandidata upravnemu odboru. Na podlagi mnenja strokovne komisije upravni odbor odloča o sprejemu kandidata med redne člane združenja. Kandidata o svoji odločitvi pisno obvesti najkasneje v 30 dneh po obravnavi mnenja strokovne komisije.

Kandidat lahko preizkus usposobljenosti opravlja največ dvakrat, izjemoma trikrat v primeru objektivnih razlogov na strani kandidata.

10. člen
Zavrnitev prošnje za sprejem

Če upravni odbor zavrne prošnjo za sprejem, lahko kandidat ponovno vloži prošnjo, ko izpolnjuje pogoje, navedene v 2., 5. in 10. členu, oz. najmanj eno leto po obravnavi predhodne vloge za sprejem.

Kandidat lahko na združenje naslovi prošnjo za sprejem največ trikrat.

III. POSTOPKI ZA SPREMEMBO JEZIKOVNE KOMBINACIJE IN STATUSA ČLANA

11. člen
Postopek za spremembo jezikovne kombinacije

Redni člani, ki želijo svoji jezikovni kombinaciji dodati nov delovni jezik, morajo na upravni odbor nasloviti pisno prošnjo. Prošnjo morata podpreti vsaj dva sponzorja, ki imata predlagano jezikovno kombinacijo vsaj zadnja tri leta. Za priznanje dodanega jezika veljajo enaki pogoji kot za priznanje jezikovne kombinacije kandidatov za sprejem med redne člane.

Redni člani, ki želijo zožiti obseg svoje jezikovne kombinacije, o tem pisno obvestijo upravni odbor. Nova jezikovna kombinacija začne veljati takoj.

12. člen
Postopek za spremembo statusa mladega člana v rednega

Mladi član po uspešno končanem izobraževanju ohrani status, dokler ne izpolni pogojev za redno članstvo iz 2. člena, vendar največ tri leta. Če v tem času teh pogojev ne izpolni, lahko zaprosi za opravljanje preizkusa v skladu z 8. in 9. členom tega pravilnika. Za opravljanje preizkusa lahko zaprosi že pred iztekom treh let.

13. člen
Postopek za spremembo statusa rednega člana v pridruženega

Pridruženi člani so posamezniki, ki izpolnjujejo druge pogoje za članstvo, vendar se redno ne ukvarjajo s konferenčnim tolmačenjem.

Redni član lahko na upravni odbor naslovi prošnjo za spremembo statusa v pridruženega člana.

Pridruženi člani so upravičeni do plačila znižane članarine. Za odobritev plačila znižane članarine v tekočem letu mora član prošnjo vložiti pred koncem aprila tekočega koledarskega leta. V nasprotnem primeru se mu znižana članarina prizna z naslednjim koledarskim letom.

14. člen
Postopek za podelitev častnega članstva

Častno članstvo se lahko podeli rednemu ali pridruženemu članu ali drugemu posamezniku, ki ima izjemne zasluge za uveljavljanje in prepoznavnost združenja in konferenčnega tolmačenja.

Občni zbor združenja podeli naziv častnega člana na predlog upravnega odbora. Upravni odbor mora svoj predlog pisno obrazložiti in ga poslati vsem članom združenja vsaj deset dni pred občnim zborom.

Upravni odbor pripravi in pošlje novemu častnemu članu sklep o podelitvi naziva častnega člana najpozneje 30 dni po občnem zboru.

Oseba, ki je dobila naziv častnega člana, je oproščena plačevanja članarine in nima glasovalne pravice.

IV. KONČNA DOLOČBA

15. člen

Pravilnik je bil sprejet na rednem občnem zboru dne 22. 3. 2019 in velja od tega dne dalje

Izobraževanja

Novice

 • Predaja plakete Tanji Kolenc Koprivc 17. 05. 2023

  Po tem, ko je občni zbor na korespondenčni seji potrdil sklep o podelitvi častnega članstva ustanovni in dolgoletni članici Tanji Kolenc Koprivc, nas je danes čakala še prijetna dolžnost izročitve plakete, ki smo jo združili s klepetom in prisrčnim druženjem.

 • Predstavitev društev za študente OP FF UL 11. 05. 2023

  Članici UO sva 10. maja 2023 sodelovali na skupni predstavitvi društev in združenj jezikovnih poklicev na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 • Podelitev častnega članstva Tanji Kolenc Koprivc 28. 04. 2023

  Z veseljem sporočamo, da ste redni člani in članice z veliko večino glasov za potrdili predlog sklepa, ki je bil podan na korespondenčni seji občnega zbora 20. aprila 2023, da se Tanji Kolenc Koprivc podeli častno članstvo ZKTS za zasluge pri ustanovitvi združenja na področju razvoja poklica.

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.