Nedavno je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) oz. šesti paket protikorona ukrepov. V zvezi s tem vas obveščamo o dveh novostih, ki sta lahko za vas relevantni.

1. Ukrep delnega kritja fiksnih stroškov

109. člen ZIUOPDVE določa ukrep uveljavljanja delnega kritja fiksnih stroškov v obdobju od 1. oktobra do konca leta 2020.

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih predvidoma od 17.12.2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31.12.2020, FURS pa bo pomoč nakazal do 20.1.2021.

V skladu z zakonom je upravičenec pravna ali fizična oseba, ki:

  • je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020,
  • ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ali je samozaposlen ter vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena Zakona o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali
  • je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba zavarovana po 16. členu ZPIZ-2,
  • ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah v skladu z določbami Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljevanju Uredba),
  • ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in
  • zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Upravičenci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov morajo zagotoviti podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu 2020 na podlagi verodostojnih listin.

 

2. Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznost

Zaradi posledic epidemije bolezni covid-19 lahko pri davčnem organu zaprosite tudi za odlog oziroma obročno plačilo dajatev.

V skladu s 67. členom ZIUOPDVE se lahko dovoli odlog plačila davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev.

Odlog ali obročno plačilo je mogoče odobriti za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj), prav tako pa tudi za prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

 

Vlogo vložite do 31. 12. 2020:
1. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.

2. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer ste vpisani v davčni register. Kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani FURS.

_________________________________________________

Viri in podrobnejše informacije:

- Vlada RS: https://www.gov.si/novice/2020-11-30-kaj-sesti-paket-protikorona-ukrepov-prinasa-davcnim-zavezancem/

- OZS: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/delno-povracilo-nekritih-fiksnih-stroskov-5fae40682114e00245463279

- FinD-Info: https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/275101

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.